Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Puur Mech

14-08-2016

Rechten en plichten
Wanneer u kiest voor Puur Mech, dan kiest u voor Belevingsgerichte hulpverlening waarin u zelf de regie in handen houdt. Om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn onderstaande afspraken van belang.

 

Indicatievoorwaarden
Puur Mech levert  haar  producten  slechts, indien  en voor zover de cliënt voldoet aan de van toepassing zijnde indicatie voorwaarden ( vastgesteld in wettelijke voorschriften, verzekeringsvoorwaarden of specifieke vindindicatievoorwaarden  van de leverancier), zulks ter beoordeling van de leverancier of een  hiermee  belast indicatieorgaan.

 

Voorwaarden om de hulpverlening op kwalitatief verantwoorde wijze te kunnen leveren
Puur Mech kan levering weigeren, wanneer de cliënt niet bereid is voorzieningen te treffen en/of er niet mee instemt dat de leverancier voorzieningen treft die noodzakelijk zijn om een product van goede kwaliteit te leveren. In geval van aanpassingen in het woon/leef gedeelte betreffende de cliënt en in het werk gebied betreffende de hulpverlener. ….  Rust, ruimte, en reinheid staan voorop.

 

Voorwaarden ter bescherming van de zorg of hulpverlener
Puur Mech kan levering weigeren, wanneer de cliënt niet bereid is voorzieningen te treffen en/of er niet mee instemt dat de leverancier voorzieningen treft die noodzakelijk zijn om de veiligheid of gezondheid van de zorgverlener niet in gevaar te brengen.  Puur Mech kan levering weigeren, indien een cliënt op discriminerende gronden zoals vastgelegd in de wet gelijke behandeling, een bepaalde hulpverlener weigert. Puur Mech kan levering beëindigen, indien een medewerker onvoldoende correct of respectvol wordt bejegend.

 

Voorwaarden ter bescherming van de leverancier
Puur Mech kan de levering weigeren, indien de cliënt niet bereid is om een zorg of hulp verleningsovereenkomst/ contract te tekenen en dus aan te gaan. Puur Mech kan de levering beëindigen, indien de cliënt verschuldigde eigen bijdrage, tarieven of overige vergoedingen niet tijdig betaalt. Als door nalatigheid van de cliënt op een afgesproken tijdstip Puur Mech niet in staat is om het product te leveren, door bijvoorbeeld niet op tijd ( binnen 24 uur) af te melden dan kan de leverancier hiervoor kosten in rekening brengen.  De hulpbehoefte is vastgesteld en getekend door beide partijen.

 

De zorg is  planbaar
In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van  de  leverancier, kan de  hulpverlening gestart worden,  voordat de hulpbehoefte  is vast gestelt. Niet alleen de tijd die gemoeid is met de uitvoering van de feitelijke zorg/ hulpverlening, maar ook het introductiegesprek en de aan de zorg coördinatie ( deels op kantoor) bestede tijd wordt geregistreerd ten behoeve van de eigen bijdrage heffing.  De hulpverlener zal per hulpverleningscontract nooit minder dan 15 minuten beschikbaar hebben en registreren ten behoeve van de eigen bijdrage.

 

Voorwaarden ter bescherming van de zorg of hulpverlener
De veiligheid van de hulpverlener moet gewaarborgd zijn; als er bijvoorbeeld sprake is van excessief alcohol- of drugsgebruik. Seksuele ontremming, (seksueel) intimiderend gedrag, dreiging met geweld of gevaarlijke huisdieren kan levering worden geweigerd.  De  gezondheid van  de  hulpverlener mag geen  gevaar lopen en heeft recht op een rookvrije werkomgeving. Tijdens de hulpverlening wordt er door de cliënt, zijn huisgenoten en zijn gasten, niet gerookt.  Evenmin is het voor de hulpverlener toegestaan om gemachtigd te worden voor uw geldzaken en/of uw  bank-/giropas te gebruiken.  Met uitzondering van discipline zorg coördinator of maatschappelijk werkster in geval van geen mantel zorg of geen kinderen. Voor alle hulpverleners van Puur Mech die zich kunnen legitimeren met een werknemerspas en bevoegd zijn om in dergelijke cliënt situaties werkzaam te zijn, gelden deze leveringsvoorwaarden.

 

Privacy en geheimhouding
Alle medewerkers van Puur Mech hebben een geheimhoudingsplicht. Het is hen niet toegestaan om over uw gegevens of zorgverlening te praten met mensen die niet bij de zorgverlening aan u betrokken zijn.   Wij gaan strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze worden zorgvuldig behandeld en bewaard.  U hebt het recht uw gegevens te verbeteren en te weten welke gegevens, met uw toestemming, aan derden zijn doorgegeven. Uw dossier wordt maximaal 15 jaar bewaard volgens de wettelijke vastgestelde termijnen.

 

 

Samenwerking met de huisarts en andere disciplines
Uw huisarts of medisch specialist is verantwoordelijk voor de medische zorg thuis. Wij werken nauw samen met huisarts en/of specialist. Daarnaast kunnen wij u adviseren of door verwijzen naar andere disciplines of collega’s binnen onze instelling of daarbuiten waar wij mee samen werken. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld, ontspanningstherapeut, fysiotherapeut of maatschappelijk werkster.

 

Omgangsvormen
Wij hechten een groot belang aan goede omgangsnormen zoals tonen van respect voor elkaar, ongeacht ras, religie, levensovertuiging, sekse of seksuele voorkeur. Van Puur Mech worden correcte omgangsvormen geëist, maar ook van u worden de zelfde omgangsvormen verwacht. In geval van ongewenste intimiteiten, ongewenste bejegening, geweld of discriminatie tegen de medewerkers worden onmiddellijk maatregelen getroffen.  Omgekeerd willen wij graag geïnformeerd worden, indien de medewerker op dit punt in gebreke is. Ons lichaam werkt samen met onze geest en deze 2 kunnen niet buiten elkaar, als dit door omstandigheden wel gebeurt dan zal er een tijd nodig zijn om weer in balans te komen. Om dit samen met u te doen zullen wij ons volledig inzetten. Om de balans terug te krijgen wordt u door ons begeleid en verzorgd op een deskundige en respectvolle manier. Wij bestrijden en verzorgen dus niet alleen de oorzaak maar gaan samen op zoek naar de kern achter het probleem.

 

Afspraken annuleren
Wij willen u er op wijzen dat als u een afspraak wilt afzeggen, dit minimaal 24 uur van te voren dient te gebeuren, daar de voor u ingeplande tijd anders in rekening wordt gebracht, tenzij er sprake is van overmacht. Denk hierbij aan onverwachte ziekenhuisopname of andere calamiteiten.

Helaas komt het voor dat er op het laatste moment wordt afgezegd. Dan kan een groep soms niet doorgaan omdat er dan te weinig deelnemers zijn. Puur Mech creërt dan weer een nieuwe groep en dan zijn er soms weer mensen die afzeggen. Doordat je afzegd geef je een ander ook geen kans om de introductieles te volgen. Het kost veel tijd en extra werk en vergeet vooral de teleurstelling niet. Om deze reden zal er geen terug betaling zijn als je afzegd. Ik neem aan dat iedereen dit begrijpt. 

Schade
Puur Mech is verzekerd tegen eventuele schade die een medewerker bij de cliënt thuis veroorzaakt. In voorkomende gevallen dient de schade op een zo kort mogelijke termijn te worden gemeld bij uw zorg coördinator. De medewerker kan geen toezegging doen over de betaling. Alleen de verzekeringsmaatschappij is gerechtigd tot vaststelling en regeling van een schade geval.

 

Melding van incidenten
In geval van een incident bij een cliënt hebben wij daarvoor MIC formulieren. Op dit formulieren worden incidenten gemeld, incidenten zijn fouten en bijna fouten, ongevallen en bijna ongevallen. Deze worden besproken en gezocht wordt naar optimalisering van de zorgverlening aan cliënten en verbetering van de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. 

 

Evaluatie formulieren
Omdat wij de hulp zo goed en optimaal mogelijk willen verlenen, horen wij graag hoe u de hulpverlening ervaart.  Onze medewerkers plannen daarom regelmatig een evaluatie gesprek met u in. In deze gesprekken wordt het hele hulp proces geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

Klachten
Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, het is echter goed mogelijk dat u ondanks onze inspanning, niet tevreden bent over de geleverde diensten. Wij vinden het belangrijk om uw mening daarover te weten. Als wij van u terug horen waarover u niet tevreden bent, kunnen wij gericht proberen om onze service te verbeteren.  Als u klachten heeft over onze werkwijze dan verwijzen wij u door naar onze klachtenprocedure.

 

Tijdgebonden
Tot slot willen wij u laten weten dat wij er naar streven om binnen de afgesproken tijd de zorg en hulp te verlenen, het kan door onvolkomen omstandigheden gebeuren dat een medewerker niet binnen die tijd bij u aanwezig is.  Houdt er rekening mee dat wij met mensen werken die hulpverlening nodig hebben en sommige situaties zich niet lenen om tijdgebonden te zijn. De medewerker zal in  geval van erge vertraging contact  met u opnemen indien mogelijk.
U kunt indien de medewerker na de afgesproken tijd niet aanwezig is altijd bellen met ons, dit geld echter wel pas als de maximale tijd is overschreden of u om onvolkomen situaties niet langer kan wachten. Voorbeeld: tussen 8.00 en 9.00 uur zal de zorg bij u worden verleend maar we streven naar 8.30 uur.

Leveringsvoorwaarden zijn gemaakt op 14 augustus 2016 te Hoogezand.